ORAL, družba za geodetski inženiring, d.o.o. Vrhnika

UREDITEV MEJE
v mejni obravnavi se na terenu določijo mejne točke parcele glede na podatke zemljiškega katastra
PARCELACIJA
delitev parcel, združitev parcel
IZRAVNAVA MEJE
ob upoštevanju zakonskih pogojev, se lahko spremeni potek urejene meje
EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO
vris stavbe v zemljiški kataster
VPIS STAVBE V KATASTER STAVB
obvezno pri evidentiranju zemljišča pod stavbo, z izmero vseh prostorov v objektu se določi neto ter uporabna površina stavbe ter vpišejo podatki o stavbi oz. stanovanju, etažni načrt stavbe (razdelitev stavbe na več delov)
SPREMEMBA VRSTE RABE
sprememba katastrske kulture in razreda zemljišča
SPREMEMBA DEJANSKE RABE
sprememba dejanske rabe zemljišča
IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV
za potrebe projektiranja stavb in drugih objektov ali za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja izdelamo načrt stanja terena
ZAKOLIČBE OBJEKTOV
na terenu označimo projektirane zakoličbene točke objekta
IZDAJA POTRDIL
izdajamo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov: potrdilo o parceli, lastninski list, potrdilo o naslovu,...
SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA
s pomočjo kmetijskega strokovnjaka na terenu določimo dejansko vrednost bonitete zemljišča

Robova cesta 6, 1360 Vrhnika    -    telefon, fax: 01 7557320   I   041 328611    -    e pošta: oral@siol.net
©2011 Oral d.o.o. Vrhnika